Executive Board  2018-2019 

President of 2018 -2019 – Chao Yuan

Past President – Zengliu Su

Advisors – Victoria Zhang & Ming Jin, Zengliu Su

Historian – Qinghe Meng

Web master & president elect – Jing Cao

Secretary – Young Wang

Treasure – He Yang

Board of Director – Xin Yi


President of 2017-2018 – Zhen Zhao